Våra Styrdokument

Verksamhetsplanen
Maria Montessoris idéer om barns utveckling och lärande,
Skollagen (2010:800) med ändringar i förordningen SKOLFS 2011:69
Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2016
FN;s Barnkonvention